Veli Eliaçık-KARACA KÖYÜ TARIMININ GELİŞİM

KARACA KÖYÜ TARIMININ GELİŞİM

KARACA KÖYÜ TARIMININ GELİŞİM
TARİHCESİ

Karaca Köyünün, topoğrafik yapısı ve coğrafı bakımından karasal iklim hakim olduğu için tek geçim kaynağı karasal iklime musait kuru ziraat tarımı yapılmaktadır.
Kuru ziraatın hakım olduğu bölgelerde tarımda münavebe sekli, bir yıl ekim diğer yıl toprağı nadasa bırakmak suretiyle, toprağı bir yıl sonraki ekim dönemine nem bakımından yeterli miktarda tutmaktır.
Karaca köyü Tarımı 1948 ‘ lere kadar Toprağı işleme , hasat şekli ve üretilen tarım ürünlerini saptan daneyı ayırma ve depo kadar, tarım üretim şekli genellikle insanların tarımı öğrendikleri çağdaki kullandıkları yöntemlerle yapıyorlardı. Yani toprağı işleme Belle veya karasabanla, haşatı orak veya tırpanla, daneyı saptan ayırmak için tokmakla veya kesici taşlarla alt tarafı döşenmiş olan dövenle , üretilen ürünleri evlerine taşımak için hep hayvan güç’ün den faydalanıyorlardı.
Bu şekildeki üretim, insanların ancak kendi aile fertlerine yetecek kadar 10-50 da kadar alanda üretim yapabiliyorlardı. Bu şekilde yapılan tarımla, fazla üretim yapmaya ne bu teknikle mümkün olur nede ürete bildikleri ürünleri pazarlama imkanın olur.
1948 yılından sonra Türkiye’ye amerikan Marsall Yardımı ile Türk tarımı geliştirme Projesi adı altında Amerika’ndan alınan traktör sayısı hızla artmıştır. Karaca köyü nede 6 adet traktör gelmesiyle tarım arazileri alanları genişledi ve birim alandan alınan ürün miktarı üç katı kadar arttı, işçilik giderleri azaldı ve zaman kaybı 10 kat azaldı.
1950’den sonra dünyadaki teknolojinin gelişmesi ve bu teknolojinin Türkiye’ye yansıması Karaca köyündeki vatandaşların zamanla tarımda mekanizasyon un gelişmesine neden olmuştur. Hantal, teknikleri zayıf ve çok masraflı traktörlerin yerine daha pratik ve ekonomik olan traktörlerin gelmesiyle ve sayılarının artmasıyla, tarımda büyük gelişmeler sağlanmıştır.
1960 larda hasat için orak makinesi denilen ekin biçme makina’ları kullanılmak suretiyle, üretim alanları daha da genişledi. İş kayıpları ve işçi sayısı daha da azaldı. Bunu müteakip daneleri saptan ayıran düven yerine 1968 lerde kara patoz denilen makinanın tarım alanına girmesiyle Karaca Köyü tarımında büyük bir kolaylık sağlanmıştır. zaman kaybının az oluşu nedeniyle tarım alanları artmış , tarım girdileri işçilikten dolayı azalmıştır. az zamanda daha çok iş yapılıyor ve verim artışı sağlanıyor. Bu gelişmelerin sonucu 1974 lerden sonra tam otomatik daneleri saptan ayıran patozların devreye girmesiyle Karaca Köyü çiftçilerinin işleri daha da kolaylaşmıştır. Bu nedenle üretim girdileri azaldığı için net karları artmıştır.
Karaca Köyünün tarımını gelişmesine büyük bir etkende gübrelemedir. Gübrelemenin amacı bitkinin topraktan karşılayamadığı mikro ve makro besin maddelerini suni gübrelerle toprağı beslemektir. Tarıma gübrelemenin girmesiyle ürün veriminde 2 kat artış sağlanmıştır.1970 yıllarının ikinci yarısından sonra üründe üretimin ve kalitenin azalmasına büyük etken olan haşerelere ve yabancı otlara karşı mücadelenin yapılmaya başlanmasıyla daha kaliteli ve verimli ürünler elde edilmesi sağlandı.
1990 lardan sonra ekim işi mibzerle, hasat işleri de biçerdöverle yapılmaktadır.
Tarımdaki bu gelişme, insanların ürettikleri tarım ürünlerini pazarlamak için Pazar aramaya yöneltmiştir. Çiftçilerin gelirlerinin artmasıyla insanların refah düzeyleri artmıştır.
Karaca Köyünde ,tarımda mekanizasyon’un tamamlanması ve diğer tarım girdileri olan gübreleme ,zararlılarla mücadele ve tarım teknik bilgilerinin en yüksek seviyede oluşu nedeniyle Malatya yöresinde ziraat yönünden en bilinçli çiftçiler arasındadır.
Karaca Köyünün tarımsal ürünlerinin çeşitliliğinin artması için, Diğer alternatif bitkilere yönelmek ve en kıssa zamanda kuru ziraattan sulu ziraata geçmesi olanaklarını aramaktır. Buda ancak köylülerinin çiftçi birlikleri ve kooperatifler kurarak, Boztepe barajındaki sulama sahası içinde bulunan Karaca köyü sınırları içerisindeki sulama alanlarının pompaj sulamasını devreye sokarak arttırmaktır.
Aksi halde mevcut tarım şekliyle Karaca Köyünde ki göçler devam edecektir.

VELİ ELİAÇIK
ZİRAAT YÜK. MÜHENDİSİ