Av. Mustafa SAN-CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

1982 ANAYASASINA GÖRE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ….19.01.2007
1982 anayasasına göre cumhurbaşkanlığı seçimi 1982 anayasamıza göre; bir kişinin cumhurbaşkanı seçilebilmesi için bazı niteliklere sahip olması gerekir. bunlar ; * 40 yaşını doldurmuş olmak, *yükseköğrenim mezunu olmak, * t.c. vatandaşı olmak , * milletvekili seçilme yeterliğine sahip olmaktır. cumhurbaşkanlığı seçimi tbmm tarafından yapılır.cumhurbaşkanı adayı, meclis içerisinden olabileceği gibi meclis dışından da olabilir.yani; anayasamızda belirtilen niteliklere sahip olmak şartı ile her türk vatandaşı cumhurbaşkanı seçilebilir.meclis dışından aday gösterilebilmesi için meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisi gerekmektedir. bir kimse iki defa cumhurbaşkanı seçilemeyeceği gibi , cumhurbaşkanı seçilenin , varsa partisi ile ilişiği kesilir ve tbmm üyeliği sona erer.bunlarla cumhurbaşkanının tarafsızlığı sağlanmaya çalışılmıştır.çünkü ; görevinin ifası gereği tarafsız olması gerekir. anayasamızın 102.maddesine göre; cumhurbaşkanı, türkiye büyük millet meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. türkiye büyük millet meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağrılır. cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından otuz gün önce veya cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasından on gün sonra cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır ve seçime başlama tarihinden itibaren otuz gün içinde sonuçlandırılır. bu sürenin ilk on günü içinde adayların meclis başkanlık divanına bildirilmesi ve kalan yirmi gün içinde de seçimin tamamlanması gerekir. en az üçer gün ara ile yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye tamsayısının üçte iki çoğunluk oyu sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçilir, üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olur. bu oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamada en çok oy almış bulunan iki aday arasında dördüncü oylama yapılır, bu oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu ile cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde derhal türkiye büyük millet meclisi seçimleri yenilenir. seçilen yeni cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan cumhurbaşkanının görevi devam eder. cumhurbaşkanlığı seçimini anayasamız ışığında şekli de olsa anlatmaya çalıştım.önümüzdeki günlerde daha yoğun bir şekilde yaşayacağımız cumhurbaşkanlığı seçimine uzak kalmamak için yararlı olacağı kanısındayım. av.m.mustafa san
Ekleyen :Av.M.Mustafa SAN